[giaban]1,2 tỷ[/giaban]

[vitri] , Trảng Bom[/vitri]

[phaply] Sổ đỏ[/phaply]

[huong] Đông Nam[/huong]

[dientich]1000m2[/dientich]

[mota]
Viết mô tả tại đây
[/mota]

[tongquan]
Viết nội dung tại đây
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.28351721861!2d106.98870131472758!3d10.94194299220935!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU2JzMxLjAiTiAxMDbCsDU5JzI3LjIiRQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1620276770345!5m2!1sen!2s[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]